NL

FR

Daarom TONES.BE:

  • Gratis verzending.
  • Snelle levering.
  • Altijd A-merken.
  • Sinds 2001.
  • Eigen technische diensten.
Toch nog een vraag? +32 15 76 80 90
Wij zijn gesloten

Heist-op-den-Berg

gesloten

Mechelen

gesloten

Toch nog een vraag? +32 15 76 80 90


Wedstrijdreglement
 
 1. Algemeen - Deze wedstrijd is een gratis wedstrijd die wordt georganiseerd door Tones, naamloze vennootschap, met zetel te 1851 Humbeek-Grimbergen, Steenstraat 44, Industriezone 4, met KBO nr. 0476.407.580

2. Beschrijving van de deelnemersgroep - Deze Wedstrijd richt zich tot alle bezoekers van de website, met uitzondering van werknemers, agenten en partners of andere personen die een band hebben met Tones en met uitzondering van de leden van hun gezin (echtgeno(o)te en/of kind(eren)).

3. Beschrijving van de Wedstrijd - Gedurende de wedstrijdperiode kan de bezoeker geheel gratis deelnemen aan deze Wedstrijd. De duur is beschreven onderaan op de wedstrijdpagina. Het is niet mogelijk om op een andere manier aan deze Wedstrijd deel te nemen dan in onderhavig reglement wordt beschreven.

4. De prijzen - De prijs wordt na afloop van de duur toegewezen aan de deelnemer die heeft meegedaan aan de wedstrijd, die volgens onze jury het meest origineel uit de hoek kwam of de wedstrijdvraag correct heeft beantwoordt en eventueel de schiftingsvraag het dichtst heeft benaderd. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail of per briefwisseling en de winnaar wordt ook op onze Facebook pagina bekend gemaakt. Deelnemers gaan ermee akkoord dat Tones de lijst van de winnaars (naam, postcode en eventueel ook foto) kan publiceren voor reclamedoeleinden. De prijs wordt verzonden naar het door de winnaar gecommuniceerde adres. Tones is niet verantwoordelijk voor fouten in dit adres.

5. Modaliteiten van de Wedstrijd 

5.1 - Door zijn deelname verklaart de deelnemer:
- meerderjarig te zijn en gedomicilieerd in België,
- het online deelnemingsformulier volledig en correct in te vullen
Tones kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade resulterend uit het niet respecteren van deze voorwaarden.

5.2 - De deelnemer kan éénmaal deelnemen. Er kan gedurende de gehele duur maximum één prijs per persoon en per fysiek adres gewonnen worden.

5.3 - Door het invullen van het deelnemingsformulier verklaart de deelnemer zich onherroepelijk akkoord met het Reglement en met elke beslissing die Tones zou kunnen nemen met betrekking hiertoe, en eveneens tot de klachten gerelateerd aan de wedstrijd. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.

5.4 - Na geantwoord te hebben op de vragen is de deelname gevalideerd. Er zal geen rekening gehouden worden met deelnemers die foutieve of onvolledige gegevens hebben ingevuld.

5.5 - De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, voornaam, e-mailadres en fysiek adres) worden geregistreerd in een bestand van Tones, die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, en die zich het recht voorbehoudt deze gegevens te gebruiken voor commerciële en administratieve doeleinden, met inbegrip van de promotie van zijn producten of diensten. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft de deelnemer het recht op inzage en wijziging van deze gegevens. Hij kan zich eveneens schriftelijk gratis verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden, door zijn aanvraag te richten naar het volgende adres: Tones, Dienst Marketing, Steenstraat 44, Industriezone 4, 1851 Humbeek-Grimbergen. De initiatiefnemers van deze wedstrijd hebben het recht om elke deelnemer te contacteren om informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om een eventuele andere noodzakelijke reden.

5.6 - Tones verwerpt elke aansprakelijkheid in geval van verlies of beschadiging van de gegevens van de deelnemers aan de online Wedstrijd.

5.7 - Er zal geen enkele schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd worden met betrekking tot de online Wedstrijd behalve de communicatie naar de winnaars toe.

5.8 - De winnaars ontvangen hun prijs op het door hun opgegeven fysieke adres.

5.9 - Er kan slechts één prijs per persoon en per postadres gewonnen worden. Deze is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden.

5.10 - Tones behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Wedstrijd op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande waarschuwing als gevolg van overmacht, zonder de minste schadevergoeding voor de deelnemers of voor andere betrokkenen. Daarbovenop kan Tones niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook ervaren door de deelnemers en te wijten aan overmacht, zoals een probleem gerelateerd aan computernetwerken, computervirusinfecties of niet toegelaten computertoegang.

5.11 - De deelnemers kunnen in geen geval de terugbetaling eisen voor hun kosten bij de deelname aan deze online Wedstrijd. De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname, zijnde o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement, enz.

5.12 - Klachten met betrekking tot deze Wedstrijd moeten schriftelijk en binnen de 48 uur volgend op het invullen van het online invulformulier ingediend worden op het volgende adres: Tones, Dienst Marketing, Steenstraat 44, Industriezone 4, 1851 Humbeek-Grimbergen. Mondelinge of telefonische klachten worden in geen geval behandeld. Klachten die ingediend worden na de hierboven beschreven termijn of die niet schriftelijk ingediend worden, zullen ook niet in aanmerking genomen worden.

5.13 - Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op om het even welke manier de Wedstrijd vervalsen, een overtreding begaan op het Reglement of dit proberen te doen, worden volledig uitgesloten van de Wedstrijd en hun deelname zal nietig verklaard worden.

5.14 - Tones behoudt zich het recht voor elke poging tot fraude in het kader van de Wedstrijd via elke gerechtelijke weg te vervolgen. Bij gebrek aan medewerking aan, bij misbruik (in de meest brede zin van het woord) van of schending van een van de artikelen van dit onderhavig reglement door de deelnemer, heeft Tones het recht om op welk moment ook tijdens de Wedstrijd deze uit te sluiten, en onverminderd het recht van Tones om een schadevergoeding te eisen voor de rechtstreeks of onrechtstreeks geleden schade, veroorzaakt door de deelnemer of door zijn aanhoudende toestand in gebreke.

5.15 - Het onderhavig reglement is verkrijgbaar op de website van Tones (http://www.tones.be) en op schriftelijke aanvraag bij de Tones, Dienst Marketing, Steenstraat 44, Industriezone 4 "'T Sas" Grimbergen, te 1851 Humbeek-Grimbergen. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde omslag.

5.16 - Tones behoudt zich het recht om onderhavig reglement op eender welk tijdstip en zonder aankondiging aan te passen en bij te werken. Hierbij raadt Tones u aan om deze regelmatig te raadplegen.

5.17 - Dit Reglement is onderhevig aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig aan dit recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit de actie of er betrekking op hebben en niet in der minne kunnen worden geregeld zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht.

5.18 - Het sociale media-profiel waarmee deelgenomen wordt dient een persoonlijk profiel te zijn, geen profiel aangemaakt louter voor het deelnemen aan wedstrijden.* 

*Tones behoudt zich het recht om de echtheid van een profiel zelf te bepalen

Tweedehandskoopjes van onze TonesFans

NEXT
PREV

Ontdek onze Tones shop in shop in jouw Krëfel winkel:

Zoeken

OK